HCC
RU GR

Πανηγυρικός εσπερινός στον Άγιο Ευγένιο Ρωμανίας με πλήθος λαού

Added: 2013/06/27 11:10

Πανηγυρικός εσπερινός στον Άγιο Ευγένιο Ρωμανίας με πλήθος λαού

Με τεράστια συμμετοχή πολιτών από όλη τη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και όλη την Ελλάδα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, όπως είπε ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, έγινε ο πανηγυρικός εσπερινός στον Άγιο Ευγένιο της Ρωμανίας, με αφορμή την ημέρα γενεθλίων του Αγίου.

img5_4[1]___.jpgDSCF7642___.jpgDSCF7644__.jpgDSCF7651_.jpgDSCF7656.jpg

Attached files: ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ_.pdf (177.43 KiB);

Read more..

Μέγας Αλέξανδρος βιβλιοπαρουσίαση

Added: 2013/06/21 10:42

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εκδ. ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΣΕΙΡΑ: ΄΄ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ΄΄ 2013

Ὅταν ξεκίνησε ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, οἱ ἐρωτήσεις ἦταν πάρα πολλές. Γιατί ἕνα ἀκόμη βιβλίο γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο; Γιατί ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ ἀναφέρεται στὸν μέγιστο τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ἀπευθύνεται σὲ νέους; Γιατί μία ἔκδοση πού σχετίζεται μὲ ἕνα θέμα πού ἔχει «ξεχασθεῖ;». Ποιὸς θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ θὰ διαβάσει γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο;
Ὁ χρόνος κύλησε ἀναζητώντας ἀπαντήσεις, ἐνῶ οἱ διαπιστώσεις δημιουργοῦσαν νέα κενὰ καὶ ὁλοένα καὶ νέα ἐρωτήματα.
image
Στὴν πορεία προέκυψαν δύο σημαντικὰ δεδομένα: Τὸ πρῶτο ἦταν καὶ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία συνδυάσθηκε μὲ αἱματηρὲς θυσίες τοῦ λαοῦ μας, μὲ ἀνατροπὲς στὴν κοινωνία μας, ἀλλὰ καὶ μὲ σενάρια «ἐξαφάνισης» τῆς Ἑλλάδας μέσω της χρεοκοπίας. Πολλοὶ ἔδωσαν τὶς δικές τους ἑρμηνεῖες γιὰ τὰ αἴτια τῆς κρίσης, ἀλλὰ ὅλοι συμφώνησαν στὸ ἑξῆς: Ὅτι ἡ κρίση εἶναι κυρίως πνευματικὴ.
Ἀρκετοὶ ἐπίσης πρότειναν λύσεις οἰκονομικοῦ, πολιτικοῦ, συστημικοῦ, καθεστωτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἀλλὰ σχεδὸν ὅλοι εἶπαν ὅτι λείπει ὁ ἡγέτης, οἱ ἡγέτες. Τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀκόμη καὶ στὸν πλανήτη.

Τὸ δεύτερο δεδομένο ἀφορᾶ τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας, ὅπως αὐτὸ ἐξελίσσεται στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο. Οἱ ἀρχικὲς «προσδοκίες» γιὰ ἀμνησία τοῦ κοινωνικοῦ σώματος διαψεύσθηκαν, ἐνῶ οἱ προτροπές, ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, γιὰ σύνεση καὶ ἀποδοχὴ τῆς προπαγάνδας καὶ τοῦ ψεύδους, δὲν βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος στὸν ἑλληνικὸ λαό.
Στὴν συνέχεια τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας κορυφώθηκε ἔχοντας κατὰ κύριο λόγο ἐμφανίσει πολιτικὰ χαρακτηριστικά. Οἱ συνεχεῖς ἀναγνωρίσεις τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὅνομα «Μακεδονία» δημιούργησαν ἕνα ἀσφυκτικὸ πλαίσιο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ποὺ ἐνισχύθηκε τεχνηέντως (καὶ) ἀπὸ ἑλλαδικοὺς κύκλους οἱ ὁποῖες ἐνίσχυσαν τὸ κλίμα φοβίας καὶ ἡττοπάθειας.
Ἡ χρησιμοποίηση ἐκβιαστικῶν ἐρωτημάτων διλημματικοῦ χαρακτήρα ἦταν ὁ κύριος μοχλὸς πιέσεως στὸν ἑλληνικὸ λαό, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ τὴν Διασπορά. Ἐπιπλέον ἡ συνεχὴς προπαγάνδα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Σκοπίων ὁδήγησε σὲ φαραωνικοῦ τύπου κατασκευὲς (ἄγαλμα Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, «ἀρχαιολογικὸ πάρκο» κ.λπ.), σὲ ἀνίερες συμμαχίες (ΗΠΑ, Τουρκία κ.λπ.), ἐνῶ τὸ πεδίο ποὺ ἄνοιξε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης γιὰ τὴν στάση τῆς Ἑλλάδας, δημιούργησε νέα δεδομένα.
Ἔτσι, τὸ βιβλίο γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἀφοῦ προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει στοὺς ἀρχικούς του στόχους, καθώς ἀπευθύνεται σὲ νέους, ἔχει νὰ ἀπαντήσει καὶ σὲ νέα ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν προκύψει: ἐθνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς αὐτοτέλειας καὶ ἐπιβιώσεως, προσωπικῆς καὶ συλλογικῆς ἀξιοπρέπειας, ἡγεσίας καὶ ἱστορικῆς ἀλήθειας.
Τὸ βιβλίο ἀσχολεῖται μὲ τὸν βίο καὶ τὴν πορεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ προσπαθεῖ νὰ τοποθετήσει ξανά με σύγχρονους όρους το αξιακό βάρος τοῦ Ἕλληνα ἡγέτη. Δίνει τοὺς βασικοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς καὶ τῆς δραστηριότητάς του μὲ πολιτικές, στρατηγικές, στρατιωτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές, πολιτιστικές, ἀξιακὲς καὶ πνευματικὲς διαστάσεις.
Δίνει τὸ πρότυπο ζωῆς καὶ ἀνθρώπινου χαρακτήρα, ἁπλότητας καὶ σεμνότητας, μετριοφροσύνης καὶ γνώσεως τῆς θνητότητας καὶ ταυτόχρονα σεβασμοῦ στὸ θεῖο καὶ τὴν πίστη καὶ τὴν συνέχεια τοῦ ἀνθρώπου.
Δίνει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἡγέτη ποὺ ἐνέπνευσε φίλους, συμπολεμιστὲς καὶ ἐχθροὺς καὶ συνεχίζει νὰ ἐμπνέει χιλιάδες χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἀμέτρητους ἀνθρώπους σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ ἡ ἔμπνευση αὐτὴ συνδυάζει τὴν γνώση περὶ συνέχειας καὶ ἄμεσης σχέσης μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ὡς φυσικοί, ἱστορικοὶ καὶ πολιτισμικοὶ ἀπόγονοι ἑνὸς ἀνθρώπου – προτύπου ἡγέτη.

Τὸ βιβλίο εἶναι μία ἀπάντηση, στὸ ἐρώτημα περὶ ὑπάρξεως συμβόλων καὶ ἡγετῶν. Ἀποτελεῖ καὶ ἔνα ἀντίδοτο στὴν προπαγάνδα. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι μία πρόταση γιὰ τὴν σημερινὴ χρονικὴ συγκυρία ὅπου τὰ βαθιὰ οἰκονομικὰ προβλήματα συναντοῦν τὴν ἀνυπαρξία πολιτικῆς, πολιτισμικῆς, πνευματικῆς καὶ ἱστορικῆς τους ἑρμηνείας. Αὐτὴν τὴν ἑρμηνεία ποὺ ἔδωσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ συνεχίζει μέχρι σήμερα νὰ δίνει μὲ τὸν λόγο του καὶ τὸ πρότυπο ἡγεσίας καὶ ἀνθρώπου ποὺ ἐξέπεμψε.


Το βιβλίο σε επιμέλεια Θεοφάνη Μαλκίδη, μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν από την ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, 54628
τηλ: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

contact@enromiosini.gr

Read more..

Άγιος Ευγένιος Δευτέρα 24 Ιουνίου- ΄Ρωμανία

Added: 2013/06/21 10:37

Τιμάται ο Αγ. Ευγένιος στη Ρωμανία ( Πετρωτά Ν. Ροδόπης)

Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρώνειας- Σαπών σας προσκαλούν στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Ευγενίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 και ώρα 7.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευγενίου στη Ρωμανία (Πετρωτά του Ν. Ροδόπης), όπου θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονας.

image

Επίσης θα εκτεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου Ευγενίου που θα αποσταλεί από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, κατόπιν αιτήματος του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχη μας.

Ομιλητής θα είναι ο Δρ. Θεοφάνης Μαλκίδης με θέμα «Ο Άγιος Ευγένιος του Πόντου και ο Πόντος του Αγίου Ευγενίου».


Ο Άγιος Ευγένιος, πολιούχος της Τραπεζούντας, έζησε τον 3ο αιώνα και μαρτύρησε στην Τραπεζούντα επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού (284-310), στις διώξεις κατά των χριστιανών. Η λατρεία του άρχισε να εξαπλώνεται στην Τραπεζούντα τον 5ο αιώνα. Ο Άγιος Ευγένιος, ήταν ο πρώτος Επίσκοπος της Τραπεζούντας, 2ος μετά τον ιδρυτή της Απόστολο Ανδρέα. Η μνήμη τους τιμάται στις 21 Ιανουαρίου. Φυλακίστηκε, από τους Ρωμαίους γιατί αρνήθηκε να γίνει ειδωλολάτρης και τέλος θανατώθηκε με αποκεφαλισμό.

Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος
Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Περικλέους 31
Δράμα
Τ.Κ. 66100
Τηλ. 6932086206
www.poe.org.gr
sposamath@yahoo.gr

Read more..

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΈΚΦΡΑΣΗ ΑΘΗΝΑ" - ο Δήμος Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες

Added: 2013/06/20 10:41

Φεστιβάλ Έκφραση Αθήνα

ο Δήμος Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καιτο Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου πραγματοποιούν, από 20 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2013, για πρώτη φορά, τη δράση Έκφραση Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες.

Η δράση ανοίγει έναν καλλιτεχνικό διάλογο που αφορά στο θέατρο και στο χορό σε ανοικτούς χώρους και παράλληλα αποσκοπεί στην αναζωογόνηση «δύσκολων» περιοχών της πόλης, μέσα από την ανάδειξη των χώρων πολιτισμού της.

Νέοι δημιουργοί, τόσο θεατρικών όσο και χορευτικών σχημάτων, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, από 20 έως 28 Ιουνίου 2013 στο Θέατρο Κολωνού (θέατρο) και από 1 έως 7 Ιουλίου 2013 στο Θέατρο πλατείας Κουμουνδούρου (χορός).

Η νέα αυτή δράση ενισχύει την ήδη σημαντική εικόνα του Δήμου Αθηναίων τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Παράλληλα ενισχύεται η επικοινωνία του πολιτιστικού προϊόντος στους δημότες των Αθηνών και προβάλλεται η δυναμική παρουσίαση νέων δημιουργιών των παραστατικών τεχνών στους επισκέπτες της Αθήνας.

Η είσοδος για όλες τις παραστάσεις είναι ελεύθερη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, ύψος Χαμοστέρνας
177 78, Ταύρος

T & F: +30 210 3303149

E: itigr@otenet.gr, office@hellastheatre.gr

W: www.hellastheatre.gr, www.athensystem.gr

Hellenic Centre of the International Theatre Institute

"Michael Cacoyannis" Foundation

206, Piraeus Str. (near Chamosternas Str.) Tavros,
Athens 177 78

T & F: +30 210 3303149

E: itigr@otenet.gr, office@hellastheatre.gr

W: www.hellastheatre.gr, www.athensystem.gr

EKFRASIS_.jpg

Attached files: ENTIPO PROGRAMMA_TELIKO_.doc (265.5 KiB);

Read more..

«Fly me to the Moon»

Added: 2013/06/19 10:37

Επισυνάπτονται δελτία τύπου σχετικά με το project Fly me to the Moon και του 2ου event Play Me - The Piano Project - Μία τετραήμερη γιορτή με νότες και ζωγραφική, στο αεροδρόμιο της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, που πραγματοποιείται από τις 19 έως 22 Ιουνίου 2013 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών - Ελευθέριος Βενιζέλος

Το «Fly me to the Moon» αποτελεί μία ενέργεια της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που ξεκινά το Μάιο του 2013 και διαρκεί έως και τον Απρίλιο του 2014. Είναι ένα πολυσχιδές, νεανικό και πρωτότυπο πολιτιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει μουσικές συναυλίες, performances, happenings, διαδραστικούς διαγωνισμούς και άλλα πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ έχει στόχο να δώσει πολιτιστική διάσταση στην εμπειρία του επισκέπτη του Αεροδρομίου της Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες:


18 Miltiadou Str. 105.60 Athens Greece
Land: +30 210.64.30.683
Fax: +30 210.64.30.686
E-mail: info@elculture.gr

play_me_-_the_piano_project.jpg

Attached files: press_release_-_play_me_-_the_piano_project.doc (109.5 KiB);

Read more..

Από την ΕΡΤ

Added: 2013/06/13 12:48

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει η Ελληνική κυβέρνηση έκλεισε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τη Δημόσια Ελληνική Ραδιοτηλεόραση το βράδυ της 11ης Ιουνίου.

Την ΕΡΤ, τη Φωνή της Χώρας μας που τόσα χρόνια τώρα ενημερώνει, ψυχαγωγεί κάθε ξενιτεμένο και αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας με την πατρίδα μας.
Ζητούμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή σας. Κάθε μήνυμά σας συμβάλλει στον αγώνα που δίνουμε αυτές τις δύσκολες ώρες οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση: ertvoiceofgreece@gmail.com καθώς η ιστοσελίδα μας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το βράδυ της Τρίτης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ

Read more..

ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΚΥΡΙΑΚΗΣ"

Added: 2013/06/05 10:06

Παζάρι βιβλίων οργανωνώνει στο χώρο του το βιβλιοπωλείο Κυριάκης.Έβανς
87.Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της ελληνικής οικογένειας
αλλά και την ανάγκη στήριξης του βιβλίου,ως προ\\\\'ι\\\\'όντος πολιτισμού.Το
παζάρι περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία απ΄όλες τις
κατηγορίες,παιδικά,ελληνικά,ξένη
λογοτρχνία,ποίηση,ψυχολογία,φιλοσοφία,θεάτρο,οικονομία,πολιτική,περιβάλλον και για όλες τις ηλικίες μέχρι 80% έκπτωση όπου οι αναγνώστες φίλοι του
βιβλίου μπορούν να προμηθευτούν βιβλία χώρις κανένα περιορισμό σε αξία
και ποσότητες με ελάχιστα χρήματα.Τα βιβλία είναι απ΄ όλους τους
εκδοτικούς παλαιοτερων δεκαετιών,καθως και νεότερα,πολλά από τα οποία
είναι εξαντλημένα και συλλεκτικά

fylladio_pazari.jpg

Read more..

Μνήμη Άλωσης ή Άλωση Μνήμης; Αλεξανδρούπολη

Added: 2013/06/03 10:38

Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο : "Μνήμη Άλωσης ή Άλωση Μνήμης;"

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Μουσική Εταιρεία Αλεξ/πολης, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν.Έβρου και ο Σύλλογος Μουσικών Εκπαιδευτικών Αν.Μακεδονίας-Θράκης με χορηγό επικοινωνίας το ράδιο Μάξιμουμ.

http://malkidis.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html

Read more..


Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback