HCC
RU GR

Εξετάσεις Ελληνομάθειας__2019

Added: 2019/02/04 16:37

Αγαπητοί φίλοι,

Για όλους όσους διδάσκονται την ελληνική, ανέκαθεν ετίθετο το ερώτημα πιστοποιητικού ελληνομάθειας, αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας εφάρμοσαν τη χορήγηση Διεθνούς πιστοποιητικού ελληνομάθειας, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).

Στη Ρωσία, όπου διαμένουν περί τις 100 χιλιάδες Έλληνες, αλλά και τεράστιος αριθμός Φιλελλήνων, και όπου η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί παράδοση, η δυνατότητα ενός τέτοιου πιστοποιητικού παραμένει επίκαιρη και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διδασκόμενου κοινού.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με επιστολή τους από 26 Ιανουαρίου 1999 εξουσιοδότησαν την Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov» να πραγματοποιούν τις ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το τρέχον έτος οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 21-23 Μαΐου 2019 στη διεύθυνση: Moscow, Vorobyevi gori, Moscow State University, 1st building of human sciences, # 1051.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 1/02/2019 έως 24/03/2019. Παρατίθεται παραπομπή για ηλεκτρονική καταχώρηση στις εξετάσεις ελληνομάθειας: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται δύο μήνες μετά τη διεκπεραίωση αυτών, ενώ τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας εκδίδονται μετά από τέσσερις μήνες. Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», αρμόδια καθηγήτρια η κα Ειρήνη Τρεσορούκοβα, τηλ.: 8 985 763 00 56 .

Σας περιμένουμε!!!

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра Византийской и Новогреческой Филологии 
119 899 Россия, Москва, Воробьевы Горы, 
1-й корпус гуманитарных факультетов 
тел. +7 985 763-00-56

Для всех, изучающих греческий язык вне Греции, всегда существовала потребность соответствующего документа, удостоверяющего знание греческого языка и безусловно признаваемого в Греции. Именно поэтому в 1999 году назад Министерство образования Греции и Центр греческого языка учредили международное свидетельство знания греческого языка. Подобный документ единого образца выдается Центром Греческого Языка (Cалоники) не только в Греции, но и во всех странах мира с греческой диаспорой и традицией изучения греческого языка.

В России, где проживает почти полмиллиона этнических греков, и где преподавание греческого языка является давней и прочной традицией, возможность получения такого свидетельства весьма актуальна и своевременна.

В 2018 году для всех, кто хочет сдавать экзамены в Москве, экзаменационные испытания по разным уровням состоятся 21-23 мая 2019 г. по адресу: Москва, Воробьевы горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, комн. 1051. 

На экзамен можно зарегистрироваться в электронном виде, пройдя по ссылке http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html (создав личный кабинет и следуя указаниям), или же лично, обратившись по вышеуказанному телефону. По этому же номеру стоит обратиться в случае возникновения любых вопросов, касающихся процедуры регистрации и проведения экзамена. Для сдачи экзаменов в Москве при регистрации надо выбрать Экзаменационный центр 70001.

В 2018 году регистрация на экзамен будет проходить с 1 февраля до 24 марта 2019 г. .

Результаты будут объявлены в течение двух месяцев после экзамена, а свидетельства будут выдаваться через четыре месяца.

За более подробной информацией (по подаче документов и по экзаменационным материалам) можно обращаться по телефону 8 985 763-00-56 (в рабочее время) к Тресоруковой Ирине Витальевне, доценту кафедры византийской и новогреческой филологии и ответственной экзаменационного центра в Москве.

За более подробной информацией на греческом языке Вы также можете обращаться в Center Greek Language в Греции. У них Вы также можете приобрести (в Москве не продается) образцы экзаменационных вопросов прошлых лет, см. ниже.

MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS 
Center Greek Language 
1, KARAMAOUNA Str. - SKRA Sq, 551 32 KALAMARIA, 
TEL. +30 2310 459.101, 459.106 FAX: 459.107 
THESSALONIKI, GREECE 
ATHENS OFFICE: 77 SOLONOS AVE., 106 79 ATHENS 
GREECE TEL.+30 210 3636549 FAX:+30 210 3636672 
http://www.greek-language.gr 

http://www.greeklanguage.gr
 

MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS 
Center Greek Language 
1, KARAMAOUNA Str. - SKRA Sq, 551 32 KALAMARIA, 
TEL. +30 2310 459.101, 459.106 FAX: 459.107 
THESSALONIKI, GREECE 
ATHENS OFFICE: 77 SOLONOS AVE., 106 79 ATHENS 
GREECE TEL.+30 210 3636549 FAX:+30 210 3636672 
http://www.greek-language.gr 

http://www.greeklanguage.gr

Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα εξαιτίας και της πολυεθνικής, πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής σύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας προσφέρονται σήμερα σε όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια της χώρας, από ιδιωτικούς φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, από τις Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) καθώς και στα κέντρα υποδοχής των ομογενών. Η ελληνική διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα και σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά ομογενών και αλλοδαπών. Επιπλέον,διάφορες Μ.Κ.Ο. δραστήρια εμπλέκονται στην οργάνωση δωρεάν μαθημάτων για μετανάστες.

Στο εξωτερικό, προγράμματα νέας ελληνικής γλώσσας οργανώνονται από φορείς όπως πανεπιστήμια, ελληνικές κοινότητες, κέντρα γλωσσών και λαϊκά πανεπιστήμια με αρκετά ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. Πολλοί από αυτούς που μαθαίνουν ελληνικά είναι ομογενείς που προσπαθούν παράλληλα με την πολιτιστική κληρονομιά να διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα. Πάγιο αίτημά τους για πολλά χρόνια ήταν η πιστοποίηση της ελληνομάθειάς τους με τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Σημειώνεται πως το ελληνικό κράτος και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οργανώνει στην παρούσα φάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, για να ενσωματώσει τις προβλέψεις του  κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)». Έτσι το υπό σύσταση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα διευκρινίζει με ακρίβεια το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρειάζεται:

  • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
  • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ 659Τ. Β΄). 
  • όποιος/α επιθυμεί να φοιτήσει σε ελληνικό και ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έρθει σε επαφή με το φορέα όπου επιθυμεί να σπουδάσει και να πληροφορηθεί για το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται για τον κύκλο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει.

 Φέτος οι εξετάσεις θα διενεργούνται σε όλο τον κόσμο 21 – 23 Μαΐου σε διάφορα διαπιστευμένα Εξεταστικά Κέντρα. Στη Μόσχα λειτουργεί το Εξεταστικό Κέντρο στη βάση του Τμήματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. Τις περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/

 

 

Επιστροφή στο κύριο τμήμα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα
Site map

Feedback